Please wait while JT SlideShow is loading images...
Πανοραμική άποψη ΠέταΚόπραιναΚομπότιΝεοχώριΠαναγία Σελλάδων - Θέα από το ΦωτεινόΛουτρότοπος - Ανθότοπος - ΠεράνθηΚομμένο

"Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Νικολάου Σκουφά"

"Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Νικολάου Σκουφά" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής" του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση".

 

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής, μέσω της οποίας θα καταγράφονται τα αιτήματα των Πολιτών και στην συνέχεια αυτά θα διαχειρίζονται με απλό τρόπο από το προσωπικό του δήμου.

Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας ο Πολίτης θα μπορεί να μεταφέρει στις Υπηρεσίες του Δήμου, άμεσα και στοχευόμενα στο ανάλογο τμήμα, το αίτημά του, τυχόν προβλήματα, καταγγελίες κλπ.

Το σύστημα αποτελείται από τα ακόλουθα τρία υποσυστήματα.

Το πρώτο είναι το Περιβάλλον Εργασίας από όπου οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την υπηρεσία,

το δεύτερο είναι ο Μηχανισμός της Αυτόματης Ειδοποίησης των χρηστών και του δημότη και

το τρίτο είναι το υποσύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος από τον δημότη.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια υπηρεσιών που αφορούν:

στην ανάλυση της δομής του Δήμου και την προσαρμογή του συστήματος στις

ιδιαίτερες ανάγκες του,

στην Ανάπτυξη, στον Έλεγχο και στην Ολοκλήρωση Εφαρμογών και Υποσυστημάτων του συστήματος,

στην εκπαίδευση των χρηστών του Δήμου,

στην Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος.

Τελικός στόχος του έργου είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας του Δήμου σε καθημερινά προβλήματα, προς όφελος της αποδοτικής τοπικής διακυβέρνησης και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Στόχος 1: Η συμμετοχή των πολιτών στην ενημέρωση του Δήμου για τυχόν θέματα μέσω των αιτημάτων.

Στόχος 2: Η Υποβολή, Διαχείριση και Αντιμετώπιση αιτημάτων , ροβλημάτων και Υποδείξεων των πολιτών με γεωγραφική αναφορά.

Στόχος 3: Η δημιουργία και παρουσίαση αναφορών και δεικτών μέτρησης της

επίδοσης των Δημοτικών Υπηρεσιών σε ότι αφορά την αντιμετώπιση αιτημάτων των πολιτών και των Φορέων, στην αντιμετώπιση κρίσεων κλπ.

Στόχος 4: Η ανάπτυξη μηχανισμών Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ: 61,500.00 € με ΦΠΑ


 

 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ»

 

                                                                                                                                                                                                                                        Πέτα:19-11-2014

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

 

Ο Δήµος Νικολάου Σκουφά διακηρύττει ότι την 9 Δεκεμβρίου 2014 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.µ, (λήξη παράδοσης των προσφορών) στην αίθουσα του Δηµαρχείου Ν. Σκουφά θα διεξαχθεί ανοιχτή Δηµοπρασία µε το σύστηµα: Προσφορά µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν.3669/08, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονοµικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου µε τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ»

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 180590 και πρόκειται για έργο µε τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΧΕΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ»

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ µε προϋπολογισµό 84.024,37€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 103.349,98€ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαµβάνουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (οικονομική προσφορά, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου στο Πέτα µέχρι τις 4/12/2014 ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681083214, αρµόδιος υπάλληλος κ. Σιαπλαούρας Δημήτριος. Τα τεύχη έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγµα τύπου Β. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις Α1 και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισµού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.675,00€ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήµο. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 300 ηµερών, µετά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ηµέρες.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νικολάου Σκουφά.


 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΕΤΑΝΑΜ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

 

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δήμου Νικολάου Σκουφά

Πέτα 5-11-2014

Εκδόθηκε η Απόφαση Δημάρχου για την τοποθέτηση, των  επιλεγέντων  από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Δείτε εδώ την Απόφαση

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Δείτε εδώ όλη την ανακοίνωση

 

 

Ενημέρωση για Καταρροϊκό Πυρετό

Πέτα 12-9-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Π.Ε. Άρτας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου Ευσταθίου Γιαννούλη ενημέρωσε τους κτηνοτρόφους δημότες μας την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κοινοτικού καταστήματος Κομποτίου για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου.

Ειδικότερα ο προϊστάμενος κος Δ. Βάσσος και ο τμηματάρχης κος Α. Μανώλης αναφέρθηκαν στην ασθένεια, τον τρόπο μετάδοσης, τα συμπτώματα και τα μέτρα προστασίας.

Ο Καταρροϊκός Πυρετός είναι λοιμώδες ιογενές νόσημα που μεταδίδεται με αρθρόποδα αιματοφάγα κουνούπια του γένους Culicoides. Προσβάλλει όλα τα μηρυκαστικά, αλλά τα πρόβατα εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα.

Ο ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

 
 

Εγκατάσταση ΑΤΜ

Πέτα 9-9-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα έχει τοποθετηθεί μηχάνημα ΑΤΜ από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τη διαρκή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

 

 

Τοποθέτηση Γραμματοθυρίδων

Πέτα 9-9-2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η τοποθέτηση γραμματοθυρίδων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση της επιθυμητής από πλευράς κανονικότητας και ταχύτητας διαχείρισης των Ταχυδρομικών Αντικειμένων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

 

Προβολή Ντοκιμαντέρ

 

Επιστολή Δημάρχου προς Περιφερειάρχη Ηπείρου για το πρόβλημα της μεταφοράς μαθητών

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Πέτα 1-9-2014

               ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                        Αρ.Πρ. 11069

      ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                                     

                                                                                        ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

                                                                                                    κ. Καχριμάνη Αλέξανδρο

                                                                                        ΚΟΙΝ.:  1. ΜΜΕ

                                                                                                    2. Γονείς μαθητών

Κύριε Περιφερειάρχη,                  

                Με την παρούσα επιστολή έρχομαι να σας γνωρίσω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Κομποτίου στη μεταφορά των μαθητών κατά το Σχολικό Έτος 2014-15.

                Την περασμένη Σχολική χρονιά 2013-14, οι μεταφορές των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Κομποτίου και το Νηπιαγωγείο, έγιναν με ταξί και μισθωμένα αυτοκίνητα Ι. Χ. Για τη φετινή Σχολική χρονιά 2014-15, όσον αφορά το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κομποτίου, η μεταφορά των μαθητών δε διαφοροποιείται. Το πρόβλημα αφορά τη μεταφορά των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Κομποτίου.

 
Ο Δήμος πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην :
 

Sites πρώην Δήμων

Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένους

3 χρόνια σκληρής δουλειάς

Ανακύκλωση

recycle
buy cialis jelly bactrim buy online