Please wait while JT SlideShow is loading images...
Πανοραμική άποψη ΠέταΚόπραιναΚομπότιΝεοχώριΠαναγία Σελλάδων - Θέα από το ΦωτεινόΛουτρότοπος - Ανθότοπος - ΠεράνθηΚομμένο

Διακήρυξη Εξοπλισμός παιδικού

Πέτα: 14-4-2014
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Αρ.Πρ.: 5044

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ


Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για
την πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗ Δ.Κ. ΠΕΤΑ
(πακέτα Α & Β)», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.621,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Πέτα Άρτας, την 2-5-2014 ημέρα Παρασκευή και
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ.
Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί στο site του Δήμου. Πληροφορίες στο τηλ.
2681083214 κ. Βασιλάκη Μαρία

Δείτε εδώ τα συνημμένα αρχεία

Δείτε εδώ την περίληψη

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Πέτα, 28/3/2014 

Αριθ.Πρωτ. : 4414

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου Ισόγειου καταστήματος επιφάνειας 92.85 τμ. που βρίσκεται εντός του παραποτάμιου πάρκου Νεοχωρίου

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Νεοχωρίου στις 16 του μήνα Απριλίου του έτους 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. μέχρι 13:00μ.μ. ενώπιον της Επιτροπής που αποτελείται από τους: Γιαννούλη Ευστάθιο (Δήμαρχο), Μαλιγιάννη Θεοδώρα και Μπουραντά Ευάγγελο.

Ως τιμή πρώτης προσφοράς για το μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 800,00€ μηνιαίως και η διάρκεια της εκμίσθωσης δωδεκαετή με χρόνο έναρξης την ημερομηνία έγκρισης δημοπρασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Για την συμμετοχή στη δημοπρασία ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας εγγυητική επιστολή τράπεζας η του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ίση με ποσοστό 10% επί του ετήσιου ορίου της προσφοράς. Η εγγυητική επιταγή συμμετοχής θα αντικατασταθεί με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με άλλη καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 10% επί του ετήσιου μισθού.

Επίσης ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού:

- Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα

- Βεβαίωση μη οφειλής στον Δήμο Νικολάου Σκουφά

- Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους διακήρυξης

 

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Νεοχωρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνος υπάλληλος: Πολύζος Κωνσταντίνος, τηλέφωνο: 2681362315

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Δείτε σε pdf την περίληψη

 

Προμήθεια και τοποθέτηση γραμματοθυρίδων και στεγάστρων εξωτερικού χώρου για τις ανάγκες του Δήμου

Πέτα, 27/3/2014
Αρ.Πρ: 4369

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ


Ο Δήμαρχος του Νικολάου Σκουφά διακηρύσσει Τακτικό μειοδοτικό Διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια και τοποθέτηση
γραμματοθυρίδων και στεγάστρων εξωτερικού χώρου για τις ανάγκες του
Δήμου», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 122.864.70 € με το
Φ.Π.Α 23%.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Πέτα Άρτας, στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του
Δήμου Ν. Σκουφά, την 30/4/2014 ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:30 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής διαγωνισμού.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που
αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
δηλαδή ποσού 6.143.24 €.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με
το αντικείμενο.


Τα αναλυτικά τεύχη δημοπράτησης καθώς και πληροφορίες σχετικά με την
προμήθεια διατίθενται όλες τις εργάσιμες μέρες από 08:00 έως 15:00 στο τηλέφωνο
2681360419 (κο Κομηλάγιου Δήμητρα.) και 2681083214 (κ Βασιλάκη Μαίρη).
Η παρούσα καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα
του Δήμου Νικολάου Σκουφά: www.nskoufas.gr


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

Δείτε τα τεύχη δημοπράτησης

Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη

 

Επιστολή προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Κων/πόλεως κο Βαρθολομαίο

ΠΕΤΑ 26/03/2014
Αριθμ. Πρωτ. 4296

Έχω τη θεία Τύχη να είμαι Δήμαρχος στον μικρό Δήμο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, στις
νότιες εσχατιές της Ηπείρου. Και θεωρώ Τύχη να προΐσταμαι σ’ έναν Δήμο με όνομα που
εκπηγάζει απ’ τις αστείρευτες πηγές της Ελληνικής Ιστορίας. Το Κομπότι, έδρα της
ομώνυμης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου μας είναι η γενέτειρα του Νικολάου Σκουφά,
του μεγάλου αυτού ανδρός της Προεπαναστατικής Περιόδου. Επιπλέον, η Διοικητική έδρα
του Δήμου μας, το Πέτα, είναι γραμμένο με το αίμα των Ελλήνων και Φιλελλήνων που
έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι τον Ιούλιο του 1822 από τις ορδές του Κιουταχή. Κι ακόμη, η
Ιστορική έδρα του Δήμου μας είναι η Μαρτυρική Κοινότητα του Κομμένου όπου το πρωί
της 16ης Αυγούστου 1943, η Γερμανική θηριωδία μέτρησε 317 νεκρούς και κυρίως
γυναικόπαιδα με θάνατο μαρτυρικό και κτηνώδη. Επιπλέον, στα δύο γειτονικά χωριά
Λουτρότοπο και Συκιές τις μέρες εκείνες είχαμε άλλους 30 περίπου νεκρούς, θύματα του
Γερμανικού Ναζισμού, ενώ 12 νεκρούς της ίδιας θηριωδίας είχαμε στις Σελλάδες, 5 στο
Φωτεινό αλλά και σε άλλα Δημοτικά Διαμερίσματα.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή

 

Διακήρυξη Αλιευτικό

Πέτα 20-3-2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΠΡΑΙΝΑΣ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 76.557,33ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).


2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:

α) κατηγορία 16 (Τοπογραφική), με προεκτιμώμενη αμοιβή 6.389,43 €

β) κατηγορία 11 (Λιμενική), με προεκτιμώμενη αμοιβή 39.495,63 €

γ) κατηγορία 09 (Η/Μ), με προεκτιμώμενη αμοιβή 19.378,40 €

δ) κατηγορία 21 (Γεωτεχνική), με προεκτιμώμενη αμοιβή 10.342,00 €

ε) Σ.ΑΥ. & Φ.Α.Υ. με προεκτιμωμενη αμοιβή 951,87 €


3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Κεντρική Πλατεία Πέτα, Τ.Κ. 472 00 Πέτα Άρτας ), μέχρι τις 20/5/2014

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681083629, FAX επικοινωνίας 2681083629, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Χ. Θεοχαρης

 

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «Άθλησης για Όλους»

ΚΟΜΠΟΤΙ  7/1/2014

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα των προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» στο Δήμο Νικολάου Σκουφά για την περίοδο 2013-2014.

Δείτε εδώ το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής

 

 

Πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων για τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους»

ΚΟΜΠΟΤΙ  19/12/2013

Ανακοινώθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου το πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποψηφίων για τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» Δήμου Νικολάου Σκουφά για την περίοδο 2013-2014.

Δείτε εδώ το πρακτικό

 

Προμήθεια τροφίμων έτους 2014 για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                       Πέτα,  19- 12 – 2013

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                                               Αριθμ. Πρωτ: 17873

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια τροφίμων έτους 2014 για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

του Δήμου Νικολάου Σκουφά

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την: «Προμήθεια τροφίμων έτους 2014 για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου», προκειμένουνα καλυφθούν για το έτος 2014 οι ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 62.300,00 ευρώ, με το Φ.Π.Α 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Πέτα Άρτας, στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Ν. Σκουφά, την 27/12/2013 ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 π.μ.,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 3.115,00 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 15:00, από τα γραφεία του ΝΠΔΔ (Βρεφονηπιακός Σταθμός Κομποτίου).

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αρμόδιος υπάλληλος: Κ.Μπαλατσούκα. Τηλέφωνο: 2681065200.

Δείτε εδώ την αναλυτική διακήρυξη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

    ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΓΑΝΝΟΥΛΗΣ 

   

 

Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Πέτα,   17/12/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                              Αρ.Πρ.: 17668                                

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ                                     

       Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2014»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την: «Προμήθεια καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών έτους 2014», προκειμένουνα καλυφθούν για το έτος 2014, οι ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων του Δήμου και οι ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων των υπηρεσιών του, προϋπολογισθείσας δαπάνης 198.536,58 ευρώ, συν Φ.Π.Α 23%, αξίας 45.663,42 ευρώ, δηλαδή συνολικής δαπάνης 244.200,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Πέτα Άρτας, στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Ν. Σκουφά, την 21/1/2014 ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ.,  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Δείτε εδώ όλη την περίληψη

Δείτε εδώ την αναλυτική διακήρυξη

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κομπότι 16-12-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ « @γαπουλίνια Χριστούγεννα » της κας Ευσταθίου Αναστασίας

     Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά και το «Κέντρο  Προσχολικής Αγωγής  και Κοινωνικής Μέριμνας» σε συνεργασία με τις εκδόσεις "Κόκκινη κλωστή δεμένη " θα παρουσιάσουν το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αναστασίας Ευσταθίου   "@γαπουλίνια Χριστούγεννα" στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην δημαρχείου Κομποτιου στις 21 Δεκεμβρίου 2013.

Το πρωί 11.00-13,00  τα παιδιά  των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του δήμου Νικολάου Σκουφά  θα "γευτούν" μια μαγική παραμυθοσαλάτα με  αγαπημένους ήρωες από χριστουγεννιάτικα παραμύθια των εκδόσεων.

Το απόγευμα 16,30-19,00   οι μικροί μας φίλοι άνω των 5 ετών μαζί με τη  συγγραφέα  Αναστασία Ευσταθίου  θα ζωντανέψουν  το παιδικό  μυθιστόρημα "@γαπουλίνια Χριστούγεννα "  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

 
Ο Δήμος πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην :
 

Sites πρώην Δήμων

Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους

3 χρόνια σκληρής δουλειάς

Ανακύκλωση

recycle
buy cialis jelly bactrim buy online