Παρακαλούμε όπως την 20η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί αποδοχής πίστωσης 30.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση πολιτιστικών μνημείων δήμου Νικολάου Σκουφά». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης, και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

2ον Περί αποδοχής πίστωσης 40.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Νικολάου Σκουφά». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης, και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

3ον Περί αποδοχής πίστωσης 30.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το δήμο Νικολάου Σκουφά το διάστημα 30/11/2017 – 03-12-2017». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης, και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

4ον Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη αδειοδότησης για την κατασκευή πράσινων σημείων-οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης,του δήμου Νικολάου Σκουφά».

5ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες».

6ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές πάγιων εγκαταστάσεων (δρόμοι-δίκτυα ύδρευσης κ.λ.π.) γ΄φάση».

7ον Περί ‘εγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις εγκαταστάσεων γηπέδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

8ον Περί ‘εγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου«Κιβωτισμός ρέματος Κατσαρέλου».

9ον Περί έγκρισης της αριθμ.3/2017 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.

10ον Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ ή/και ΙΔΟΧ μειωμένου ωραρίου.

11ον Λήψη απόφασης ύστερα από αίτημα υπαλλήλων (καθαρίστριες) Σχολείων του Δήμου μας για χορήγηση γάλακτος σε χρήμα για τα έτη 2012 εως 2016.

12ον ΄Εγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου για το έτος 2018 με τη διαδικασία του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού.

13ον Περί καθορισμού κριτηρίων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

14ον Περί έγκρισης προϋ/σμού έτους 2018 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Προϊόντων & Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών.

15ον Περί έγκρισης προϋ/σμού οικονομικού έτους 2017 Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (Κ.Ε.Δ.ΝΙ.Σ.).

16ον Περί έγκρισης της εισηγητικής έκθεσης, για χρηματοδότηση της κοινωφελούς επιχείρησης για το έτος 2017 (παρ.14 αρθρ.10 Ν.4071/12).

17ον Περί έγκρισης μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Αντιδημάρχου.

18ον Περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου,σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

19ον Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2017 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2017.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                             ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ