Παρακαλούμε όπως την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Πέτα (αίθουσα ΚΑΠΗ) με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1ον Περί αποδοχής πίστωσης 250.000,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την εκτέλεση του έργου «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας (ΣΑΕ055)» - Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης, και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

2ον Περί αποδοχής πίστωσης 25.000,00 € από την Περιφέρεια Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση δημοτικών οδών δήμου Νικολάου Σκουφά». Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 με την εγγραφή της παραπάνω πίστωσης και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

3ον Περί ορισμού επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση διατομών τάφρων και κατασκευή οχετών ΔΕ Κομποτίου».

4ον Περί ορισμού επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εγκιβωτισμός ρέματος Κατσαρέλου».

5ον Λήψη απόφασης σχετικά με τη διακοπή εργασιών του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΠΕΤΑ ΚΑΙ Τ.Κ.ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

6ον Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Νικολάου Σκουφά με τον Αγροτικό Συν/σμό προβατοτρόφων αναπαραγωγής φυλής ΦΡΙΖΑΡΤΑ Ακροποταμιάς ΄Αρτας για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των εκτροφέων προβάτων φυλής (ΦΡΙΖΑΡΤΑ) και συντήρηση του κτιρίου του.

7ον Καθαρισμός αυλακών, δρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του δήμου Ν. Σκουφά.

8ον Συντήρηση γηπέδων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων πρασίνου σε όλες τις Δ. Ε. του Δήμου Ν. Σκουφά.

9ον Ανάθεση σε τρίτους ( ΚΟΙΝΣΕΠ) τη διάθεση ειδικευμένου εργατοτεχνικού προσωπικού για την κάλυψη άμεσων αναγκών λειτουργίας του Δήμου, λόγω έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων.

10ον Ανάθεση σε τρίτους τη γενική υπηρεσία καταμέτρησης υδρομέτρων όλων των Δ.Ε. του Δήμου Ν. Σκουφά λόγω έλλειψης προσωπικού.

11ον Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2018.

12ον Περί έγκρισης προγράμματος εορτών επετείου εκτελεσθέντων Φωτεινιωτών στις 04-03-2018 και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

13ον Περί έγκρισης δαπάνης εορτασμού της 25ης Μαρτίου 2018 και για τις εορτές του Πάσχα έτους 2018 στα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων.

14ον Σύσταση προσωρινής προσωποπαγής θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

15ον Καθορισμός νέας θέσης περιπτέρου στην Δ.Κ. Πέτα.

16ον Περί κατανομής ποσού 32.130,00 € στις σχολικές επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

17ον Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέας ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νικολάου Σκουφά-Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής.

18ον Ορισμός μελών για τη συγκρότηση νέας ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νικολάου Σκουφά-Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής.

19ον Λήψη απόφασης για τη χρήση κινητής τηλεφωνίας από το Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

20ον Περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.

21ον Περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋ/σμού έτους 2018 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

                           ΦΩΤΙΑΔΗ ΦΑΝΗ