Κλείσιμο Σχολικής Μονάδας του Δήμου Νικολάου Σκουφά

                                       Α Π Ο Φ Α Σ Η

                            Ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις κρατούσες έκτακτες συνθήκες λόγω παγετού.

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

     Να μη λειτουργήσει την Τετάρτη 09-01-2019 το Γυμνάσιο Πέτα, εξαιτίας προβλημάτων λειτουργικότητας που προκλήθηκαν από τις ακραίες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών.

     Κανονικά θα λειτουργήσουν οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες του Δήμου.

 

                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΚΟΙΝ.: 1) Γυμνάσιο Πέτα.

           2) Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Άρτας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΜ9ΧΩΚ5-Ε38.pdf)ΩΜ9ΧΩΚ5-Ε38.pdf244 kB