Διακηρύξεις

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»
(Παραδοτέο 3.2.3 του έργου με ακρωνύμιο: SMENSWICT)
με προϋπολογισμό 305.000,00 € (με ΦΠΑ).
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IPA CBC GREECE-ALBANIA 2014-2020 (κωδικός MIS: 5042945 και ενάριθμος ΠΔΕ: 2019ΕΠ51860002) για το ποσό των 219.450,22 €, και από Δημοτικούς πόρους για το ποσό των 85.549,78 €.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ»

Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ» που έχει εγκριθεί προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα INTERREGIPACBCGREECE - ALBANIA 2014-2020.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 163.680,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία: 132.000,00 € και ΦΠΑ 24 % ποσού 31.680,00€ ).

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια από το ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δήμαρχος του δήμου Νικολάου Σκουφά προκηρύττει ανοικτό δημόσιο Ηλεκτρονικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
για την «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης των Μεταφορικών Μέσων και μηχανημάτων και
Πετρελαίου Θέρμανσης» των ετών 2021 και 2022 του δήμου Νικολάου Σκουφά και
των Ν.Π του, προϋπολογισμού 235.970,38 € με το Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Δήμου
Νικολάου Σκουφά, του κέντρου προσχολικής αγωγής και κοινωνικής μέριμνας του
δήμου, των ενιαίων σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη (χαμηλότερη τιμή) οικονομική
προσφορά σε ποσοστό μικρότερης έκπτωσης επι της % για τα όλα τα καύσιμα.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για
έναν ή περισσότερους πίνακες, για το

Διαβάστε περισσότερα...

                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό
μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο:
"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΚΑΙ
ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ"
με προϋπολογισμό 3.270.000,00€. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «ΗΠΕΙΡΟΣ
2014-2020» (κωδικός ΟΠΣ 5050858, Κωδικός εναρίθμου 2020ΕΠ01810012). CPV:
45252000-8,45232431-2, 45232440-8.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α
του Ν.4412/2016.

Διαβάστε περισσότερα...

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Η Δήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων Δήμου Ν. Σκουφά   » με προϋπολογισμό 41.075,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠΕΣ με το ποσό (24.900,00€) και με ιδίους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών του προϋπολογισμού, της παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20-10-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 1000 π.μ. στο Δημαρχείο του Δήμου Νικολάου Σκουφά (κεντρική πλατεία Πέτα). Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα

Διαβάστε περισσότερα...