ΣΟΧ 1-2017 Δήμου Νικολάου Σκουφά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/ 2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά 

Έχοντας υπόψη: 

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016).

2.      Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.      Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017 ΚΕΔΝΙΣ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για την ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017 ΚΕΔΝΙΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (ΠΕ Φιλολόγων) για τη λειτουργία των τμημάτων Κ.Δ.Α.Π. της Επιχείρησης, στους συνημμένους πίνακες αξιολόγησης.

Πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2016

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για την ανακοίνωση ΣΟΧ1/2016 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νικολάου Σκουφά, στους συνημμένους πίνακες αξιολόγησης.

Γνωστοποίηση κατάληψης ακινήτων

Σας πληροφορούμε ότι για την συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διάνοιξη της Ιονίας Οδού στην περιοχή της Τ.Κ. Σελλάδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά παρακατατέθηκε η προσωρινή αποζημίωση βάση της υπ' αριθ. 288/2015 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.

Αποτελέσματα ΣΟΧ-1/2016 Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας

Αναρτήθηκαν στο Διαύγεια τα αποτελέσματα με τους πίνακες κατάταξης - βαθμολογίας των υποψηφίων της προκήρυξης ΣΟΧ-1/2016 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας με την επωνυμία: "Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Νικολάου Σκουφά". (συνημμένα αρχεία)