Ενημέρωση για Εθνικό Κτηματολόγιο

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά, με αφορμή την έναρξη συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας στον Δήμο στις 30/10/2018 για την δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, προσκαλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων σε ενημερωτική συνάντηση με τους εκπροσώπους της Κοινοπραξίας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. – Ι. ΨΑΡΡΑΣ, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κομποτίου, την Παρασκευή 29/06 και ώρα 19:00

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις υδρονομέων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07

2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011

3. τα άρθρα 4, 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957

4. την υπ’ αριθμόν 99/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου,

η οποία εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας με την αριθ. πρωτ. 72537/16-5-2018 εγκριτική πράξη του Γ.Γ της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 16/05/2018

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακες αξιολόγησης αιτήσεων της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017 ΚΕΔΝΙΣ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για την ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017 ΚΕΔΝΙΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων (ΠΕ Φιλολόγων) για τη λειτουργία των τμημάτων Κ.Δ.Α.Π. της Επιχείρησης, στους συνημμένους πίνακες αξιολόγησης.

ΣΟΧ 1-2017 Δήμου Νικολάου Σκουφά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/ 2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά 

Έχοντας υπόψη: 

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016).

2.      Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.      Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα...

Γνωστοποίηση κατάληψης ακινήτων

Σας πληροφορούμε ότι για την συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διάνοιξη της Ιονίας Οδού στην περιοχή της Τ.Κ. Σελλάδων του Δήμου Νικολάου Σκουφά παρακατατέθηκε η προσωρινή αποζημίωση βάση της υπ' αριθ. 288/2015 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.